PTE Sınavında Çıkmış Verb (Fiil) Kelime Listesi
Abandon: Terk etmek, bırakmak
Absorb: Kavramak, emmek
Accelerate: Hızlanmak, hız kazanmak
Accept: Kabul etmek, kabullenmek
Accumulate: Toplamak, biriktirmek
Achieve: Başarmak, elde etmek
Acquire: Kazanmak, elde etmek
Adapt: Uydurmak, uyarlamak, uyum sağlamak
Add: Eklemek
Adjust: Ayarlamak, uydurmak, alıştırmak
Adopt: Benimsemek, kabul etmek
Advance: İlerletmek, geliştirmek
Advertise: Reklâmını yapmak, reklâm yapmak
Affect: Etkilemek, etki etmek
Afford: Parası yetmek, gücü yetmek
Agree: Aynı fikirde olmak
Aid: Yardım etmek, yardımcı olmak
Alarm: Telaşlandırmak, korkutmak
Allow: Bırakmak, izin vermek
Alter: Değiştirmek, başkalaştırmak
Amaze: Hayrete düşürmek, şaşırtmak
Analyze: Analiz etmek, tahlil etmek
Appeal: İlgisini çekmek, hoşuna gitmek
Appear: Görünmek, ortaya çıkmak,belirmek
Apply: Başvuruda bulunmak, başvurmak
Appreciate: Takdir etmek, değerini bilmek, kıymetini anlamak
Approach: Yaklaşmak, yanaşmak
Argue: Tartışmak, görüşmek
Arouse: Uyandırmak, kaldırmak, artmak
Arrive: Varmak
Assert: Söylemek, iddia etmek, ileri sürmek
Assess: Değer biçmek, belirlemek
Assign: Vermek, tahsis etmek, göreve seçmek
Associate: Birleştirmek, ortak olmak, ortak etmek
Assume: Farz etmek, saymak
Attach: Eklemek, iliştirmek, takmak
Attack: Saldırmak, hücum etmek
Attain: Ulaşmak, erişmek
Attempt: Teşebbüs etmek, kalkışmak
Attend: Katılmak
Attract: Çekmek, ilgisini çekmek
Attribute: Bağlamak, dayandırmak
Avoid: Kaçınmak, sakınmak
Balance: Tartmak, dengelemek
Ban: Yasaklamak
Battle: Savaşmak, mücadele etmek
Beat: Vurmak, dövmek
Believe: İnanmak, güvenmek
Betray: İhanet etmek, hıyanet etmek, ifşa etmek
Bite: Isırmak, dişlemek, sokmak
Boost: Artırmak, yükseltmek
Borrow: Ödünç almak
Break: Kırmak
Breathe: Solumak, nefes almak
Breed: Doğurmak, çoğalmak
Build: İnşa etmek
Burn: Yanmak, yakmak
Bustle: Telaş etmek, koşuşturmak
Calculate: Hesap yapmak, hesap etmek, hesaplamak
Capture: Yakalamak, ele geçirmek,yansıtmak
Carry: Taşımak, götürmek
Cause: Sebep olmak
Challenge: Düelloya davet etmek, meydan okumak
Circle: Çevrelemek, kuşatmak, daire çizmek
Claim: İstemek, talep etmek, iddia etmek
Classify: Sınıflandırmak, sınıflamak, ayırmak
Close: Kapatmak
Coin: Sözcük uydurmak, deyim bulmak
Collapse: Çökmek, düşmek, yıkılmak
Collect: Toplamak
Combine: Birleştirmek, kombine etmek
Commit: İşlemek, suç işlemek
Communicate: İletişim kurmak
Compare: Karşılaştırmak, mukayese etmek
Compete: Yarışmak, rekabet etmek
Complicate: Karıştırmak, güçleştirmek
Compose: Oluşturmak, bestelemek
Comprise: Kapsamak, içermek, içine almak
Concentrate: Yoğunlaşmak, bir yerde toplamak
Conclude: Bitirmek, sonuçlandırmak
Condense: Yoğunlaşmak, koyulaşmak
Conduct: Yönetmek, düzenlemek
Confuse: Şaşırtmak, kafasını karıştırmak, karıştırmak
Connect: Bağlamak, bitiştirmek
Consider: Dikkate almak, hesaba katmak
Consist: Oluşmak, meydana gelmek
Construct: İnşa etmek, yapmak
Consult: Danışmak, başvurmak
Consume: Tüketmek, harcamak, bitirmek
Contact: İlişki kurmak, irtibat kurmak
Contain: Kapsamak, içermek
Contaminate: Kirletmek, bozmak, bulaştırmak
Continue: Devam etmek, sürmek
Contract: Bir hastalık kapmak, yakalanmak
Contribute: Katkıda bulunmak, vermek
Control: Kontrol etmek
Convert: Değiştirmek, çevirmek, dönüştürmek
Convey: Taşımak, nakletmek, iletmek
Convince: İkna etmek, inandırmak
Cope: Başa çıkmak, üstesinden gelmek
Cost: Mal olmak
Count: Saymak, hesaba katmak
Cover: Kapamak, örtmek, kaplamak
Create: Oluşturmak, yaratmak
Cultivate: İşlemek, ekip biçmek
Cure: İyileştirmek, tedavi etmek
Curve: Eğmek, bükmek, kavis çizmek
Damage: Hasar yapmak, zarar vermek
Debate: Çekişmek, tartışmak
Decay: Çürütmek, çürümek, bozmak
Decide: Karar vermek, kararlaştırmak
Declare: Açıklamak, beyan etmek, ifade vermek
Decline: Azalmak, düşmek, geri çevirmek
Decorate: Süslemek, bezemek, dekore etmek
Decrease: Küçülmek, azaltmak, eksiltmek
Deduce: Anlamak, sonuç çıkarmak
Define: Tanımlamak, belirtmek, tarif etmek
Delay: Geciktirmek, ertelemek
Demand: İstemek, talep etmek
Demonstrate: Göstermek, gösteri yapmak
Depend: E bağlı olmak,
Derive: Türetmek, kaynaklanmak
Describe: Tanımlamak, tarif etmek
Design: Tasarlamak, dizayn etmek
Desire: İstemek, şiddetle arzu etmek
Destroy: Tahrip etmek, yıkmak
Detect: Keşfetmek, bulmak, ortaya çıkarmak
Determine: Kararlaştırmak, belirlemek,karara bağlamak,
Devastate: Mahvetmek, tahrip etmek
Develop: Gelişmek, ilerlemek
Diagnose: Teşhis etmek, tanımlamak
Differ: Benzememek, farklı olmak
Diminish: Azaltmak, eksiltmek, azalmak
Direct: Yönetmek, yönlendirmek
Disagree: Aynı fikirde olmamak, uyuşmamak
Disappear: Gözden kaybolmak, yok olmak
Disappoint: Hayal kırıklığına uğratmak, ümidini boşa çıkarmak
Discover: Keşfetmek, ortaya çıkarmak
Discuss: Tartışmak, görüşmek
Dismiss: Bırakmak, işten atmak, işten çıkarmak
Display: Sergilemek, göstermek
Dispute: Tartışmak, çekişmek, münakaşa etmek
Dissolve: Sona erdirmek, feshetmek
Divide: Bölmek, ayırmak
Dominate: Egemen olmak, hakim olmak
Draw: Çizmek
Drill: Çalıştırmak, talim yapmak,
Drop: Düşmek, düşürmek, alçalmak
Ease: Kolaylaştırmak, rahatlatmak, hafifletmek
Educate: Eğitmek, okutmak, yetiştirmek
Emerge: Ortaya çıkmak, doğmak
Emigrate: Göçmek, göç etmek
Emit: Çıkarmak, yaymak, yayınlamak
Emphasize: Vurgulamak, üzerinde durmak
Employ: Çalıştırmak, iş vermek
Enable: Yetki vermek, izin vermek, olanak vermek
Encounter: Karşılaşmak, rastlaşmak
Encourage: Cesaretlendirmek, desteklemek
End: Sona ermek, bitmek
Endanger: Tehlikeye atmak
Endeavour: Çabalamak, uğraşmak, çaba harcamak
Engage: İşe almak, tutmak, meşgul etmek, bağlamak
Ensure: Sağlama almak, garantiye almak
Equip: Donatmak
Erupt: Püskürmek, fışkırmak, patlamak
Establish: Kurmak, yapmak, yerleştirmek
Estimate: Tahmin etmek, değer biçmek
Evolve: Geliştirmek, gelişmek, evrim geçirmek
Examine: Denetlemek, İncelemek
Exchange: Değiştirmek, değiş tokuş etmek
Excite: Heyecanlandırmak, heyecan uyandırmak
Exercise: Uygulamak, egzersiz yapmak
Exhaust: Tüketmek, bitirmek
Exhibit: Göstermek, ortaya koymak
Exist: Var olmak, olmak, bulunmak
Expand: Büyütmek, yayılmak, genişlemek
Expect: Ummak, beklemek
Explain: Açıklamak
Explore: Keşfetmek, araştırmak
Export: İhraç etmek, dışarıya satmak
Expose: Ortaya çıkarmak, maruz bırakmak
Express: İfade etmek, anlatmak, açıklamak
Extend: Genişletmek, yaymak, uzatmak
Fail: Başaramamak, becerememek
Fear: Korkmak, endişe etmek
Feed: Beslemek, yiyecek vermek
Finish: Bitmek, sona ermek
Fix: Tamir etmek, yerleştirmek,sabit
Flourish: Gelişmek, büyümek
Flow: Akmak, dolaşmak, süzülmek
Focus: Odaklamak, bir noktada toplamak, yoğunlaşmak
Follow: İzlemek, takip etmek, uymak
Force: Zorlamak, mecbur etmek
Form: Oluşturmak
Found: Kurmak
Freeze: Donmak, buzlanmak
Function: İşlemek, çalışmak
Gain: Kazanmak, kâr etmek
Gather: Toplamak, bir araya getirmek, tutmak
Generate: Üretmek, meydana getirmek
Grasp: Kapmak, tutmak, yakalamak
Grind: Öğütmek, ezmek, bilemek
Grow: Büyümek, yetiştirmek
Guess: Tahmin etmek, zannetmek
Guide: Rehberlik etmek, yönlendirmek
Handle: Ele almak, idare etmek, kıvırmak
Hang: Asmak, takmak, sarkıtmak
Happen: Olmak, vuku bulmak
Hear: Duymak
Hide: Saklamak, gizlemek, saklı tutmak
Hit: Vurmak, çarpmak, isabet ettirmek
Hold: Tutmak, elinde tutmak
Hunt: Avlamak, avlanmak, kovalamak
Identify: Tanımak, kimliğini saptamak
Ignore: Önemsememek, görmezlikten gelmek
Imagine: Hayal etmek, düşlemek, düşünmek
Imply: İma etmek, ifade etmek
Impose: Yüklemek, zorlamak, etkilenmek
Improve: Geliştirmek, iyileştirmek, ilerletmek
Include: Dâhil etmek, kapsamak
Increase: Artmak, çoğalmak, çoğaltmak
Indicate: Göstermek, belirtmek, işaret etmek,sinyal vermek
Induce: İkna etmek, kandırmak, teşvik etmek
Infect: Bulaştırmak, enfekte etmek
Infer: Bir sonuca varmak
Influence: Etkilemek, tesir etmek
Inform: Bildirmek, bilgi vermek, haber vermek
Inhabit: Oturmak, ikamet etmek
Initiate: Başlatmak, ön ayak olmak
Instruct: Öğretmek, bilgilendirmek
Intend: Niyet etmek, kastetmek
Interfere: Araya girmek, burnunu sokmak
Interpret: Yorumlamak, çevirmek
Intervene: Arada olmak, araya girmek
Introduce: Tanıştırmak, tanıtmak
Invent: İcat etmek, bulmak, atmak
Invest: Yatırmak, yatırım yapmak
Investigate: İncelemek, araştırmak
Involve: İçermek, kapsamak
Isolate: İzole etmek, dışlamak
Issue: Yayınlamak, bildirmek
Judge: Yargılamak, karara varmak
Keep: Tutmak, bulundurmak
Knot: Bağlamak, düğümlemek
Launch: Başlatmak, girişmek
Lead: Başında olmak, yol göstermek,öncülük etmek
Leak: Sızmak, kaçak yapmak, akmak
Lie: Yalan söylemek, kandırmak
Limit: Kısıtlamak, sınırlandırmak
Link: Bağlamak, birleştirmek
Locate: Yerleşmek, oturmak
Lock: Kilitlemek
Lose: Kaybetmek
Lower: İndirmek, azaltmak
Maintain: Sürdürmek, sağlamak
Manage: Başarmak, becermek
Manipulate: El ile işletmek, idare etmek
Manufacture: Üretmek, imal etmek
Mark: İşaretlemek, damgalamak, çizmek
Master: Öğrenmek, hakim olmak
Matter: Önemi olmak, önemli olmak
Mean: Anlamına gelmek, demek istemek
Measure: Ölçmek, tartmak, ölçüsünü almak
Melt: Erimek, eritmek
Mention: Söz etmek, bahsetmek, dile getirmek
Mine: Kazmak, maden işletmek
Mock: Alay etmek, eğlenmek
Monitor: İzlemek, gözlemek
Neglect: Aldırmamak, ihmal etmek
Nerve: Cesaret vermek, güçlendirmek
Notice: Fark etmek, dikkat etmek
Object: İtiraz etmek, karşı çıkmak
Observe: Görmek, gözetlemek, gözlemek
Obtain: Sağlamak, elde etmek, edinmek
Occupy: Tutmak, işgal etmek, meşgul etmek
Occur: Çıkmak, ortaya çıkmak, oluşmak
Offer: Teklif etmek, sunmak
Operate: Çalışmak, işletmek, etki etmek
Oppose: Karşı koymak, karşı çıkmak
Oppress: Sıkmak, bunaltmak, ezmek
Order: Sipariş vermek
Organize: Düzenlemek, kurmak
Originate: Kaynaklanmak, meydana gelmek
Overcome: Başa çıkmak, üstesinden gelmek
Owe: Borçlu olmak, minnettar olmak
Perceive: Algılamak, hissetmek, sezmek
Perform: Yapmak, yerine getirmek, uygulamak
Permit: İzin vermek, olanak vermek
Plunder: Yağmalamak, talan etmek
Point: Göstermek, işaret etmek
Pollute: Kirletmek, bozmak
Portray: Portresini yapmak, tasvir etmek
Possess: Sahip olmak, elinde bulundurmak
Predict: Önceden haber vermek, tahmin etmek
Prefer: Tercih etmek, yeğlemek
Prepare: Hazırlamak, hazırlık yapmak
Preserve: Korumak, muhafaza etmek
Press: Baskı yapmak, sıkıştırmak, bastırmak
Prevent: Önlemek, engel olmak
Print: Basmak, yayınlamak
Produce: Üretmek
Progress: İlerlemek, ileri gitmek
Prolong: Uzatmak, sürdürmek
Promise: Söz vermek, vaat etmek
Promote: Yükseltmek, terfi ettirmek
Propose: Önermek, teklif etmek
Protect: Korumak, gözetmek
Prove: Kanıtlamak, ispat etmek
Provide: Sağlamak, karşılamak, temin etmek
Publish: Yayınlamak, basmak
Purchase: Satın almak, elde etmek, kazanmak
Radiate: Yaymak, saçmak, ışın yaymak
Raise: Yükseltmek, büyütmek
Reach: Ulaşmak, erişmek
React: Tepki vermek, tepkimek
Realize: Fark etmek, farkına varmak
Reason: Düşünmek, muhakeme etmek
Receive: Almak, teslim almak, kabul etmek
Recognize: Tanımak, farkına varmak
Recover: İyileşmek, düzelmek, toplamak
Reduce: Azaltmak, indirmek, küçültmek
Refer: Atıfta bulunmak, kastetmek, ima etmek
Reflect: Yansıtmak, aksettirmek
Refuse: Reddetmek, kabul etmemek
Regard: Dikkate almak, hesaba katmak, düşünülmek
Register: Kayda geçirmek, kaydetmek
Regulate: Düzenlemek, düzenleme yapmak
Reject: Reddetmek, geri çevirmek
Relate: Bağlı olmak, ilgili olmak
Relax: Rahatlamak
Release: Serbest bırakmak, salıvermek
Relieve: Rahatlatmak, dindirmek, hafifletmek
Rely: İnanmak, güvenmek, itimat etmek
Remain: Kalmak, durmak, geriye kalmak
Remember: Hatırlamak
Remove: Kaldırmak, çıkarmak
Render: Vermek, çevirmek, yorumlamak
Repair: Tamir etmek
Repeat: Tekrarlamak, tekrar etmek
Replace: Değiştirmek, yerine koymak
Report: Rapor etmek, anlatmak, söylemek
Represent: Temsil etmek
Require: Gerektirmek, istemek
Research: Araştırmak, incelemek
Reserve: Ayırmak, tutmak
Resolve: Karar vermek, karara bağlamak
Respect: Saygı göstermek, saymak
Respond: Cevap vermek, yanıtlamak
Rest: Dinlenmek, mola vermek
Restrict: Sınırlamak, kısıtlamak
Retain: Alıkoymak, tutmak, sürdürmek,devam ettirmek
Return: Dönmek, geri dönmek
Reveal: Açığa çıkarmak
Rise: Kalkmak, yükselmek
Risk: Tehlikeye atmak, göze almak
Ruin: Mahvetmek, bozmak
Rule: Yönetmek, hükmetmek
Sacrifice: Kurban etmek, kıymak, feda etmek
Saturate: Doyurmak, emdirmek, ıslatmak
Save: Biriktirmek, tasarruf
Scatter: Saçmak, perişan etmek, saçıp savurmak
Scheme: Tasarlamak, düzenlemek
Secure: Korumak
Seek: Aramak, aranmak, araştırmak, almak
Select: Seçmek, ayırmak, ayıklamak
Sense: Hissetmek, algılamak, sez
Separate: Ayırmak, bölmek, dağılmak
Serve: Hizmet etmek
Set: Koymak, yerleştirmek, takmak
Settle: Oturmak, yerleşmek
Shame: Utandırmak, mahcup etmek
Shape: Biçim vermek, biçimlendirmek
Share: Paylaşmak, bölüşmek, katılmak
Shed: Dökmek, akıtmak, yaymak
Shift: Değiştirmek, değişmek
Shock: Kalbini kırmak, şok etmek
Show: Göstermek
Sleep: Uyumak
Slide: Kötü yola düşmek, kaymak
Solve: Çözmek, çözüm bul
Spoil: Şımartmak, bozmak
Spread: Yaymak, sürmek, sermek
Stage: Sahnelemek, düzenlemek
Stare: Gözlerini dikmek, gözünü dikmek
State: Belirtmek, ifade etmek, söylemek
Stick: Katlanmak, sokmak
Stimulate: Teşvik etmek, özendirmek
Stress: Stres, bunalım
Struggle: Mücadele etmek, çabalamak
Submit: Teslim etmek, sunmak
Succeed: Başarmak
Suffer: Acı çekmek, zarar görmek
Suggest: Önermek, teklif etmek
Supply: Karşılamak, sağlamak, gidermek
Support: Tutmak, desteklemek
Suppress: Bastırmak, zapt etmek, durdurmak
Surprise: Sürpriz yapmak, şaşırtmak
Surround: Etrafını çevirmek, sarmak
Survey: Bakmak, incelemek, araştırmak
Survive: Yaşamayı sürdürmek
Sustain: Desteklemek, taşımak, çekmek
Sweep: Süpürmek
Tackle: Çaresine bakmak
Tax: Vergilendirmek, vergi koymak
Tend: Yönelmek, eğilimi olmak
Threaten: Tehdit etmek, gözünü korkutmak
Thrive: Gelişmek, serpilmek, ilerleme kaydetmek
Touch: Dokunmak, ellemek, değmek
Transform: Dönüştürmek, haline gelmek
Travel: Seyahat etmek
Treat: Davranmak, tedavi etmek
Trigger: Başlatmak, neden olmak
Trust: Güvenmek, inancı olmak, itimat etmek
Undergo: Katlanmak, çekmek, geçirmek
Underlie: Altında yatmak, temelini oluşturmak
Undertake: Üstlenmek, yüklenmek
Unite: Birleştirmek, bağlamak
Vary: Çeşitlilik göstermek
Vote: Oy vermek, oy kullanmak
Warn: Uyarmak, ikaz etmek
Waste: İsraf etmek, çarçur etmek
Wave: Dalgalanmak, sallanmak
Witness: Şahit olmak, tanık olmak, şahitlik etmek
Wonder: Merak etmek, hayret etmek, şaşmak
Worry: Kaygılanmak, merak etmek
PTE Academic Kelime Listeleri
Garanti Sistemimiz

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Ücret İadeli Eğitim Modeli
% 100 Başarı Garantili Eğitim
Eğitim Sistemimiz

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Ders
Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Önce Tüm Sistemi Keşfet!
Hedeflediğiniz Skora Ulaşamazsanız
Ödediğiniz Ücretin Tamamını İade Ediyoruz!
Ücretsiz Üye Ol & Dene
İletişim Merkezi (09.00-22.00)

Çağrı Merkezi: 0(850) 302 6 715
Telefon: 0(312) 911 37 15
WhatsApp: 0(546) 855 0 715
E-posta: destek(@)uzmandil(.)com
Adres: Hacettepe İvedik OSB. Teknokenti 1368. Cadde No.61, 4. Kat Ofis No: 32 İvedik / ANKARA

UzmanDil Ailesi